11-02-2020 | Admin

Thực hiện chương trình sinh hoạt tu học năm 2020. Để phát huy những giá trị tốt đẹp, tiếp tục gìn giữ phát triển những giá trị sâu sắc của Phật giáo, xây dựng quê hương phát triển, văn minh, tươi đẹp. Long Hoa Thiền Tự thông báo chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:


Thực hiện chương trình  sinh hoạt tu học năm 2020. Để phát huy những giá trị tốt đẹp, tiếp tục gìn giữ phát triển những giá trị sâu sắc của Phật giáo, xây dựng quê hương phát triển, văn minh, tươi đẹp.

Long Hoa Thiền Tự thông báo chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:STT

Tên hoạt động

Người tổ chức

Thời gian

Nội dung

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

1

Lễ Phật Đản

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

07/05/2020

(15/4/AL)

Thuyết giảng, nghi lễ Phật giáo truyền thống

500 người

2

Lễ Vu Lan

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

02/09/2020

(15/7/AL)

Thuyết giảng, nghi lễ Phật giáo truyền thống

500 người

3

Khóa tu Bát Chánh Đạo

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

8/2-16/02/2020

Thuyết giảng, tu tập

50-100

(Hủy vì dịch Corona)

4

Khóa tu Bát Chánh Đạo

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

11/4-19/4/2020

Thuyết giảng, tu tập

50-100

5

Khóa tu Bát Chánh Đạo

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

18/7-26/7/2020

Thuyết giảng, tu tập

50-100

6

Khóa tu Bát Chánh Đạo

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

03/10-11/10/2020

Thuyết giảng, tu tập

50-100

7

Khóa tu Bát Chánh Đạo

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

05/12-13/12/2020

Thuyết giảng, tu tập

50-100

8

Khóa tu Bát Chánh Đạo

Tỳ Kheo Thích Minh Thiện

02/01-10/01/2021

(20-28/11/AL)

Thuyết giảng, tu tập

50-100


BTC