10-01-2021 | Admin

NỘI DUNG KHOÁ TU TRI VỌNG - THỰC TẠI HIỆN TIỀN Năm Tân Sửu – 2021 (Chủ Nhật cuối cùng của tháng Dương Lịch)NỘI DUNG KHOÁ TU TRI VỌNG - THỰC TẠI HIỆN TIỀN

Năm Tân Sửu – 2021

(Chủ Nhật cuối cùng của tháng Dương Lịch)Buổi sáng:

7:30 - 800              : Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

8:00 - 9:00             : Lễ truyền giới. Khoá lễ sám hối 6 căn

9:00 - 9:30             : Toạ thiền (3 tiếng chuông)

9:30 -9:40              : Xả thiền (1 hồi chuông)

9:40- 10:00            : Giải lao

10:00 -11:15          : Nghe giảng pháp theo chủ đề

11:30-12:30           : Thọ trai

12:30-13:30           : Chỉ tịnh


Buổi chiều:

13:30 – 13:45                 : Thức chúng (3 tiếng chuông)

14:00-14:30           : Toạ thiền (3 tiếng chuông)

14:30 – 14:40                 : Xả thiền (1 hồi chuông)

14:45-16:15          : Tham vấn Phật pháp (3 tiếng chuông)

16:15- 16:30         : Giải lao

16:30-17:00          : Sám hối, Xả giới

17:00                     : Hoàn mãn


BTC