28-09-2017 | Admin


Hôm qua, ngày mồng 7 tháng 8 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 26 tháng 9 năm 2017), Môn đồ Tứ chúng đã tổ chức Lễ Tam thất Trai tuần, đảnh lễ cố Hòa thượng Tôn sư thượng Quang hạ Đạo.

Thừa hành di huấn của Ngài, Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm thành kính thiết lễ Cúng Ngọ, Phóng sanh. Sau đó, trước di ảnh cố Hòa thượng, hàng đệ tử đồng thanh tụng niệm bài Sám quy mạng để nhắc nhở lại chí nguyện cao thượng của người xuất gia, cùng nhau tĩnh tọa 15 phút để nhớ lại những lời mà Thầy bổn sư đã dạy...

Buỗi lễ diễn ra và kết thúc một cách nhẹ nhàng an lạc dưới sự chứng giám của Giác linh cố Hòa thượng.

Nhớ lời Hòa thượng dạy: “Một Đạo tràng thanh tịnh đúng nghĩa là Đạo tràng ấy, tập trung trong hòa hợp, hội họp trong hòa hợp và giải tán cũng trong hòa hợp”.

Môn đồ Tứ chúng đã và đang sống theo lời Hòa thượng đã chỉ dạy, mong Thần lực Hòa thượng chứng minh và luôn gia hộ cho chúng con dõng mãnh không thôi, đạo tâm bất thối.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:Quảng Trường - Nguyên Thiên