20-02-2019 | Admin

Lễ Quy Y Tam Bảo Xuân Kỷ Hợi 2019


Quy Y Tam Bảo - Xuân Kỷ Hợi 2019


Lễ Quy Y Tam Bảo Xuân Kỷ Hợi 2019

Tối ngày 15/1/ Kỷ Hợi, Long Hoa Thiền Tự trang nghiêm tổ chức lễ quy y cho quý thiện nam tín nữ.BBT