05-03-2017 | Admin

Khóa tu ngày An Lạc Bát Quan Trai lần thứ 3 tại Long Hoa Thiền Tự.