03-03-2018 | AdminLong Hoa khởi sắc mấy xuân sang

Kiến thiết mươi năm mới gọn gàng

Tam Bảo xa xưa đà khắc dấu

Già Lam hiện tại đã lên trang

Việt Nam Phật giáo lưu khuôn ngọc

Thế giới Thiền tông giữ thước vàng

Thủ Pháp Chùa làng bao thế hệ

Chuông chiều điểm nhịp mãi ngân vang.


10/12/Đinh Dậu


Tỳ Kheo. Thích Minh Thiện